NOWOŚĆ! KUP TERAZ - dodaj do koszyka i zapłać online
Szukaj oferty Zaawansowane

WIERZYTELNOŚCI I DŁUGI. SŁOWNIK POJĘĆ.

BIG : Biuro informacji Gospodarczej jest powołane do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych o nierzetelnych dłużnikach. Kontrolę nad działalnościa BIGów sprawuje Ministerstwo Gospodarki. W Polsce działają cztery biura informcji gospodarczej:
  • BIG InfoMonitor
  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • Rejestr Dłużników ERIF BIG
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)
Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy a jeśli zamierzają zweryfikować rzetelność swojego kontrahenta powinni wystąpić z zapytaniem do czterech BIGów. Biura Informacji Gospodarczej prowadzą odrębne listy dłużników i są wobec siebie konkurencją.
BIK : Biuro Informacji Kredytowej S.A. to instytucja, która powołana została do gromadzenia i udostępniania danych dotyczących historii kredytowej klientów banków . Historia kredytowa znajdująca się w BIK jest instrumentem służącym do oceny wiarygodności klienta.Podstawowym celem Biura Informacji Kredytowej jest administrowanie danymi i ich udostępnianie do analizy instytucjom udzielającym finansowania. Za wiarygodność informacji dostarczanych do Biura Informacji Kredytowej odpowiedzialne są banki i firmy udzielające kredytów. Jedynie instytucja przekazująca do BIK daną informację o kliencie, może ją skorygować, jeśli jest nieaktualna.W systemie wymiany informacji BIK uczestniczy ponad 650 instytucji, w tym ponad 540 banków spółdzielczych, wszystkie SKOK-i, 43 banki komercyjne i ponad 13 tys. oddziałów oraz placówek bankowych.
cedent : wierzyciel przelewający swoją wierzytelność lub inne prawo na osobę trzecią (cesjonariusza) w drodze cesji.
cesja : umowa przeniesienia wierzytelności (przelewu wierzytelności) między wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem) nabywającą wierzytelność.
cesjonariusz : osoba, na którą wierzyciel (cedent) w drodze cesji przelewa wierzytelność lub inne prawo.
czek : pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.Nazwa czek pochodzi od arabskiego słowa szakk oznaczającego odroczoną płatność.
dług : niezaspokojone przez dłużnika określone świadczenie przysługujące wierzycielowi.
dłużnik : osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela na podstawie łączącego je stosunku prawnego.
Firma windykacyjna : firma zajmujaca się prowadzeniem windykacji. Rodzaje prowadzonych windykacji to:
  • windykacja miękka, która jest standardowym procesem windykacyjnym z tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali wobec dłużników.
  • windykacja twarda, która dotyczy jedynie tzw. dłużników trudnych, którzy od dłuższego czasu opóźniają się z zapłatą.
Indos : oświadczenie woli zbywcy weksla, czeku lub niektórych innych rodzajów zbywalnych papierów wartościowych
Internetowa Giełda Długów : narzędzie windykacyjne umożliwiające sprzedaż i kupno wierzytelności, poprzez wystawienie niezobowiązujacej oferty sprzedaży przez wierzyciela.
komornik sądowy : funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się wykonywaniem zadań mających na celu rozstrzygnięcie roszczeń cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego.
kompensacja (potrącenie wierzytelności) : jeden z cywilno-prawnych sposobów spłaty zadłużenia (spełnienia świadczenia pieniężnego), który można dokonać inną wierzytelnością. Ten sposób wygaśnięcia zobowiązania można zastosować, gdy obie strony są jednocześnie wobec siebie dłużnikiem i wierzycielem z różnych tytułów.
konsument : osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
konto dla firm : rodzaj konta użytkownika na Internetowej Giełdzie Długów, przeznaczony dla spółek prawa handlowego (Sp. z o.o., Sp. Akcyjna, Sp. Komandytowa, Sp. Komandytowo-Akcyjna, Sp. Jawna, Sp. Partnerska) oraz Sp. Cywilnej i Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
konto dla firm windykacyjnych : rodzaj konta użytkownika na Internetowej Giełdzie Długów, przeznaczony dla firm windykacyjnych i innych firm posiadających pełnomocnictwo do zamieszczania na giełdzie ofert w imieniu wierzyciela.
konto zwykłe : rodzaj konta użytkownika na Internetowej Giełdzie Długów, przeznaczony dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub takich, które zaprzestały prowadzenie działalności gospodarczej.
kwit mazalny : zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe
Monitor ofert Internetowej Giełdy Długów : narzędzie umożliwiające użytkownikom Internetowej Giełdy Długów zaplanowanie weryfikacji ofert sprzedaży wierzytelności i długów wskazanych kontrahentów.
nakaz zapłaty : orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów.Istotą nakazu zapłaty jest:
  • w postępowaniu upominawczym - propozycja rozstrzygnięcia sporu w sposób zgodny w całości z żądaniem powoda, która w przypadku niezaskarżenia jej w terminie przezpozwanego - staje się wiążąca dla obu stron;
  • w przypadku postępowania nakazowego - skrócenie postępowania i wzmocnienie ochrony interesów powoda, gdy przedstawione przez niego dowody należą do określonych w ustawie kategorii dokumentów, bądź to mających walor silnego dowodu, bądź uzasadniających interes społeczny w udzieleniu powodowi szczególnej ochrony.
osoba fizyczna : każdy pełnoletni nieubezwłasnowolniony człowiek.
osoba prawna : Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
potrącenie wierzytelności : jest szybkim i wygodnym sposobem na zniesienie wzajemnych zobowiązań.
powództwo : czynność - żądanie udzielenia ochrony prawnej w drodze procesu cywilnego skierowane do sądu.
przedawnienie wierzytelności : określony prawem termin, po upływie którego następuje ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
przedsiębiorca : osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r., Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami).
rejestr dłużników : prowadzeniem rejestrów dłużników, gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji o dłużnikach zajmują się biura informacji gospodarczej, działające na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424).
skarga pauliańska : rodzaj powództwa/żądania udzielenia ochrony prawnej, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.
uznanie długu : czynność wykonana przez dłużnika wobec wierzyciela, wskazująca na chęć spłaty zadłużenia lub przynajmniej przyznanie istnienia zadłużenia. Wykonanie czynności uznania przed upływem terminu przedawnienia, prowadzi do jego przerwania.
weksel : rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel)
wierzyciel : osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania do otrzymania świadczenia od dłużnika.
Wierzytelność : wymagalna należność pieniężna przysługująca wierzycielowi, udokumentowana np. fakturą, prawomocnym nakazem sądowym lub wekslem.
windykacja : działanie mające na celu polubowne lub sądowe odzyskanie wierzytelności pieniężnych i rzeczowych. Działanie takie prowadzą komornicy sądowi oraz firmy windykacyjne.
wymagalność roszczenia : data w której wierzyciel jest uprawniony do żądania spełnienia świadczenia a dłużnik ma obowiązek je spełnić
zdolność do czynności prawnych : możność dokonywania czynności prawnych, wskutek których nabywa się prawa lub zaciąga zobowiązania.
zdolność prawna : możność bycia podmiotem prawa w ogóle i w zakresie konkretnych praw podmiotowych i obowiązków.