wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

GIEŁDA DŁUGÓW - cennik i regulamin
(od 01.01.2014 do 10.04.2017)

cennik

(dotyczy ofert wystawianych od 01.01.2014 do 10.04.2017)

Rejestracja oraz utrzymanie konta
Szukanie dłużników
Konto VIP umożliwia szukanie długów po nr PESEL.
Konto VIP
1,23 zł brutto/30 dni
 
Jeżeli Twoim dłużnikiem jest firma.
Wierzytelności gospodarcze (NIP):
Wystawienie pojedynczej wierzytelności na giełdzie 1,23 zł brutto
Powiadamianie dłużników przez system:
• automatycznie SMS'em0,37 zł brutto
• automatycznie e-mailem
• listowne – w zakresie i na koszt powiadamiającego
Usuwanie/zmniejszanie kwoty wierzytelności wystawionej na giełdzie
 
Jeżeli Twoim dłużnikiem jest osoba prywatna.
Wierzytelności prywatne (PESEL):
Wystawienie pojedynczej wierzytelności na giełdzie 6,15 zł brutto
Powiadamianie dłużników przez system:
• automatycznie SMS'em0,37 zł brutto
• automatycznie e-mailem
• listowne – w zakresie i na koszt powiadamiającego
Usuwanie/zmniejszanie kwoty wierzytelności wystawionej na giełdzie
 
Promowanie ofert:
Promowana oferta jest widoczna na stronach głównych wszystkich giełd wierzytelności prowadzonych przez dlugi.info.
Promocja oferty na stronach głównych giełd wierzytelności (14 dni)
123,00 zł brutto
Oferty na wszystkich giełdach prowadzonych przez dlugi.info są pokazywane w trzech kategoriach „Wierzytelności przeterminowane”. Promowane oferty są widoczne w pierwszej kolejności na w/w listach.
Promocja oferty w kategoriach przeterminowań na giełdach wierzytelności (14 dni)
12,30 zł brutto

Wszystkie opłaty są pobierane w formie prepaid (przedpłaty) poprzez:

  • WPŁATĘ STANDARDOWĄ
  • SZYBKĄ WPŁATĘ ONLINE

i są dostępne w panelu Moje Konto > Moje płatności

regulamin

Podstawa prawna działania Internetowej Giełdy Długów
- art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami,
- art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Dlugi.info jest publiczną platformą ogłoszeń zawierających oferty sprzedaży wierzytelności, zamieszczanych przez zarejestrowanych użytkowników portalu dlugi.info. Upublicznienie oferty sprzedaży wierzytelności w zakresie zobowiązania pieniężnego i danych osobowych dłużnika następuje na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wyżej wymienione przepisy zezwalają na udostępnienie informacji gospodarczej, zawierającej dane dotyczące podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości albo osoby fizycznej oraz ich zobowiązania pieniężnego bez zgody tych podmiotów, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne. Portal dlugi.info w części zawierającej oferty sprzedaży wierzytelności dostępny jest nieodpłatnie dla nieokreślonego kręgu użytkowników.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści poszczególne określenia oznaczają:

1.1. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin przyjęty i uchwalony decyzją zarządu Factory Network S.A. wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami.

1.2. Factory Network oznacza Factory Network S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 62/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325478, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, w całości wpłaconym oraz o numerze NIP 7811830762

1.3. Użytkownik to każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

1.4. Użytkownik rejestrujący to każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która rozpoczęła procedurę rejestracji na portalu.

1.5. Użytkownik zarejestrowany to każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakończyła pomyślnie procedurę rejestracyjną.

1.6. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszego Regulaminu jest mowa o portalu lub portalu internetowym należy przez to rozumieć portal www.dlugi.info.

1.7. Zmiana nazwy „Internetowa Giełda Długów” dokonana przez zarząd Factory Network S.A. lub administratora IGD nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu, a wszystkie postanowienia dotyczące IGD, automatycznie dotyczą giełdy prowadzonej w ramach portalu internetowego www.dlugi.info.

1.8. Internetowa Giełda Długów przeznaczona jest dla użytkowników zainteresowanych sprzedażą lub zakupem wierzytelności.

1.9. Wierzyciel to zarejestrowany użytkownik IGD posiadający udokumentowaną wierzytelność wobec Dłużnika.

1.10. Wierzytelność to przysługujące Wierzycielowi uprawnienie do domagania się od Dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego.

1.11. Dłużnik to osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.

1.12. Dług to ciążący na Dłużniku obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, udokumentowany w szczególności:

  • rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych,
  • fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, lub zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur,
  • prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  • orzeczeniem sądu polubownego, którego wykonalność została stwierdzona orzeczeniem sądu powszechnego,
  • pisemnym oświadczeniem Dłużnika o uznaniu długu.

 

1.13. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, skutkującej powstaniem Długu.

1.14. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy obowiązującego prawa nadają zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

1.15. Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

1.16. Wierzytelności przeterminowane 0-90 dni, tj. kategoria wierzytelności, których termin wymagalności (termin zapłaty) jeszcze nie nastąpił, bądź od dnia wymagalności (dnia zapłaty) nie minęło więcej niż 90 dni.

1.17. Wierzytelności przeterminowane 90 dni – 2 lat, tj. kategoria wierzytelności, co do których minęło więcej niż 90 dni od dnia wymagalności (dnia zapłaty), lecz jeszcze nie minęły 2 lata.

1.18. Wierzytelności przeterminowane powyżej 2 lat, tj. kategoria wierzytelności, co do których minęły 2 lata od dnia wymagalności.

1.19. Rekord to informacja o sprzedaży wierzytelności zamieszczona na IGD.

1.20. Administratorem odpowiedzialnym za zarządzenie portalem oraz bazą danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest Factory Network S.A. ul. Promienista 62, 60-289 Poznań, NIP: 7811830762, KRS: 0000325478.

1.21. Administratorem danych osobowych Wierzycieli jest Factory Network.

1.22. Administratorami danych osobowych Dłużników są Wierzyciele.

1.23. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z powierzeniem Administratorowi IGD przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych Dłużnika w celu, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 2 Regulamin

2.1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, który wraz z umowami dotyczącymi poszczególnych zarejestrowanych użytkowników portalu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa .uje prawa i obowiązki użytkowników portalu oraz administratora w zakresie funkcjonowania i korzystania z portalu.

2.2. Korzystanie z portalu dla użytkowników podlegających rejestracji jest tak ukształtowane, iż jednym z warunków rejestracji jest elektroniczna akceptacja niniejszego Regulaminu, co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się użytkownika wyrażające zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia rejestrującemu się użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 3 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Zmiana regulaminu

3.1. Factory Network S.A. może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, powiadamiając użytkowników o zaistnieniu zmian poprzez informacje na stronach internetowych portalu.

3.2. W razie takiej zmiany Regulaminu, która powoduje zwiększenie praw lub zmniejszenie obowiązków użytkowników Regulamin wchodzi w życie z chwilą powiadomienia użytkowników o zaistnieniu zmian.

3.3. W razie takiej zmiany Regulaminu, która powoduje zwiększenie obowiązków lub zmniejszenie praw użytkowników Regulamin również wchodzi w życie z chwilą powiadomienia użytkowników o zaistnieniu zmian, przy czym użytkownicy nie wyrażający zgody na takie zmiany mają prawo rozwiązać umowę z Factory Network S.A. w terminie 30 dni od daty zamieszczenia nowego Regulaminu na stronach internetowych portalu, ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmian do Regulaminu.

3.4. Factory Network S.A. może również wprowadzić automatyczną opcję akceptacji i zmian do Regulaminu. Odmowa akceptacji nowego Regulaminu będzie tożsama z rozwiązaniem umowy z Factory Network S.A.

§ 4 Zasady działania i funkcja Internetowej Giełdy Długów.

4.A Relacje prawne pomiędzy użytkownikami IGD

4.1. IGD jest publiczną platformą ogłoszeń zamieszczonych przez zarejestrowanych użytkowników IGD, zawierających oferty sprzedaży wierzytelności lub zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, kierowanych do nieokreślonego kręgu odbiorców w celu jej zawarcia. IGD dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników – część niewymagająca rejestracji zawierająca oferty sprzedaży wierzytelności. Część umożliwiająca zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności, jak i część umożliwiająca kontakt potencjalnego nabywcy z Wierzycielem również dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników, lecz wymaga uprzedniej rejestracji na IGD.

4.2. IGD nie jest platformą, na której, bądź za pośrednictwem której dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami portalu.

4.3. Ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności należy poczytywać w razie wątpliwości nie za oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz za zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

4.4. Factory Network S.A. nie jest stroną umów zawieranych przez zarejestrowanych użytkowników IGD, nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez zarejestrowanych użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.

4.5. Factory Network S.A. oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności w celu zweryfikowania danych stanowiących treści zamieszczanych na IGD informacji o sprzedaży wierzytelności, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za stan faktyczny i prawny (istnienie i jakość) wierzytelności.

4.6. Dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych do sprzedaży na IGD jest bezpłatny.

4.7. Użytkownik, który wyraził zgodę na dopisanie swojego adresu e-mail do tzw. listy mailingowej, bądź wyraził zgodę na przesłanie informacji o charakterze handlowym, marketingowym, reklamowym i promocyjnym, wyraził tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających takie treści w przyszłości.

4.B Relacje prawne pomiędzy Factory Network S.A., a zarejestrowanymi użytkownikami IGD.

4.8. Rozpoczęcie procedury rejestracyjnej jest procesem zmierzającym do zawarcia umowy, pomiędzy Factory Network S.A., a rejestrującym się użytkownikiem IGD. Pomyślne zakończenie procedury rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz ewentualnej umowy dodatkowej zaakceptowanej przez rejestrującego się użytkownika portalu. Rejestracja na IGD jest nieodpłatna.

4.9. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej, zarejestrowany użytkownik uzyskuje prawo do samodzielnego zamieszczania, edytowania i usuwania na IGD informacji o sprzedaży wierzytelności, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.11.

4.10. Korzystanie z usług oferowanych przez Factory Network jest odpłatne. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania reguluje załącznik nr 1 do Regulaminu - Cennik.

4.11. Usuwanie informacji o sprzedaży wierzytelności wystawionych na portalu od 01.01.2014 roku jest bezpłatne.

4.12. Opłata za usunięcie informacji o fakturze przeterminowanej powyżej 2 lat, zamieszczonej na portalu do 31.12.2013 roku, wynosi 5% netto od wartości brutto wierzytelności. Opłata jest pobierana od zarejestrowanego użytkownika, który zamieścił tę informację, z chwilą zlecenia administratorowi usunięcia informacji o sprzedaży takiej wierzytelności. Do czasu uregulowania opłaty Factory Network S.A. może wstrzymać realizację zlecenia usunięcie informacji o sprzedaży wierzytelności (rekordu).

4.13. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Factory Network Użytkownik musi zapewnić we własnym zakresie dostęp do sieci Internet, dostęp do witryn WWW poprzez przeglądarkę www, konta e-mail umożliwiające odbieranie wiadomości poczty elektronicznej.

4.14. Factory Network oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 5 Procedura rejestracyjna i wyrejestrowania

5.A Procedura rejestracyjna.

5.1. Rejestracja oznacza zawarcie umowy o korzystaniu z portalu pomiędzy Factory Network S.A., a rejestrującym się użytkownikiem. Rejestracja użytkowników na portalu odbywa się zarówno w formie elektronicznej – online, jak również w formie pisemnej poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie umowy.

5.2. Rejestracja użytkownika portalu jest możliwa po wypełnieniu obligatoryjnych pól formularza rejestracyjnego w ramach konta Internetowa Giełda Długów.

5.3. Rejestrujący się użytkownik zobowiązany jest podawać wszelkie wymagane przez Factory Network S.A. dane zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, i według swej najlepszej wiedzy, a w razie ich zmiany niezwłocznie uaktualnić je poprzez zakładkę "Moje konto> Ustawienia konta".

5.4. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika, Wierzyciel zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość i aktualność tych danych we właściwym dla danego Dłużnika-przedsiębiorcy organie ewidencyjnym (CEIDG, KRS).

5.5. Przed podaniem danych osobowych Konsumenta Wierzyciel obowiązany jest zawrzeć z Administratorem IGD pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Dłużnika.

5.6. Factory Network S.A. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania nieprawdziwych danych lub istnienia danych nieaktualnych.

5.7. Użytkownik dokonuje rejestracji zawsze osobiście, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

5.8. W przypadku rejestracji online Factory Network S.A. może zażądać od użytkownika w każdej chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, w tym danych dotyczących wierzytelności i Dłużnika, poprzez umieszczenie elektronicznej kopii dokumentów w zakładce Moje konto w panelu użytkownika portalu lub poprzez nadesłanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów (co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przedstawiającą dany dokument i zawierającą datę i miejsce poświadczenia) potwierdzających te dane, bądź poprzez przedstawienie ich do wglądu w siedzibie Factory Network S.A. Do czasu uwiarygodnienia danych Factory Network S.A. ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego użytkownika.

5.B Procedura wyrejestrowania.

5.9. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy – tj. od zakończenia procedury rejestracyjnej, użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) może od umowy odstąpić, bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy nadanie w placówce pocztowej pisma przed jego upływem). Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy pomiędzy nim, a Factory Network S.A. (wyrejestrowanie).

5.10. W celu wyrejestrowania wystarczy wysłać dyspozycję wyrejestrowania na adres e-mail bok@dlugi.info, bądź listem poleconym na adres siedziby Factory Network S.A. oświadczenia zawierającego dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Oświadczenie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację użytkownika Factory Network S.A. pozostawia bez dalszego biegu.

5.11. Niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji wyrejestrowania lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wyrejestrowaniu administrator usuwa użytkownika z bazy zarejestrowanych użytkowników oraz usuwa jego dane osobowe, chyba, że użytkownik zalega z uregulowaniem jakichkolwiek opłat na rzecz Factory Network S.A.

§ 6 Zamieszczanie informacji o sprzedaży wierzytelności

6.1. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wierzyciela na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, jak również na ich udostępnienie innym użytkownikom IGD.

6.2. Dane osobowe Wierzyciela dostępne są tylko dla innych zarejestrowanych użytkowników IGD.

6.3. Dane osobowe Wierzyciela (Imię i nazwisko lub nazwa firmy wraz z NIP, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto) wystawiającego ogłoszenie zawierające zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności wobec Konsumenta są widoczne dla wszystkich użytkowników IGD, także niezarejestrowanych.

6.4. Z chwilą zamieszczenia informacji o sprzedaży wierzytelności, administrator IGD powiadamia Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych na IGD w drodze elektronicznej (z zastrzeżeniem pkt 6.5), z pouczeniem o przysługujących mu prawach.

6.5. W momencie zamieszczania informacji o sprzedaży wierzytelności, Wierzyciel zobowiązany jest do przekazania aktualnego adresu e-mail Dłużnika oraz telefonu. Nie podanie tych danych nakłada na Wierzyciela obowiązek powiadomienia Dłużnika o fakcie wystawienia długu na IGD. Gotowy druk powiadomienia dostępny jest na portalu.

6.6. Wierzyciel zamieszczający informację o sprzedaży wierzytelności na IGD, w przypadku, gdy wierzytelność ta została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez Dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana (dokonano cesji wierzytelności), zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z IGD informacji o sprzedaży wierzytelności (rekord).

6.7. Administrator IGD ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć informację o sprzedaży wierzytelności (rekord).

6.8. Koszty związane z użytkowaniem Internetowej Giełdy Długów opisane są w cenniku portalu dlugi.info znajdującym się pod adresem http://www.dlugi.info/cennik, będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu.

§ 7 Odpowiedzialność

7.1. Administrator IGD nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych użytkowników za czasową niemożność korzystania z usług IGD, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od administratora (w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania IGD (w szczególności wprowadzania zmian systemowych).

7.2. Administrator IGD nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych użytkowników za czasową niemożność korzystania z usług IGD, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od administratora (w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania IGD (w szczególności wprowadzania zmian systemowych).

7.3. Administrator IGD nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych użytkowników za czasowe zawieszenie upubliczniania informacji o sprzedaży wierzytelności w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

7.4. Zarejestrowany użytkownik, który zamieścił informację o sprzedaży wierzytelności, odpowiada za wszelkie roszczenia, jakie zostałyby skierowane przeciwko administratorowi IGD z tytułu naruszenia dóbr osobistych Dłużnika w związku z zamieszczeniem nieprawdziwych danych dotyczących samego Dłużnika, bądź jego długu.

§ 8 Procedura reklamacyjna.

8.1. Factory Network S.A. zapewnia, że zarejestrowanemu użytkownikowi - Wierzycielowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych udostępnionych administratorowi. Prawo to realizuje się przez opcję aktualizacja danych.

8.2. Factory Network S.A. zapewnia, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych zamieszczonych w części zawierającej ogólnodostępne informacje o sprzedaży wierzytelności zgodnie z art. 23, 24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Prawo dostępu Factory Network S.A. realizuje poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do części zawierającej informacje o sprzedaży wierzytelności. Prawo poprawienia danych Factory Network S.A. realizuje poprzez prawo złożenia wniosku do administratora IGD z żądaniem ich poprawienia. O złożeniu żądania administrator powiadamia niezwłocznie Wierzyciela. Brak ustosunkowania się Wierzyciela do żądania w terminie 3 dni roboczych uprawnia administratora IGD do poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika lub do usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności. W razie uznania przez Wierzyciela żądania Dłużnika, administrator niezwłocznie poprawia dane osobowe Dłużnika, chyba, że Wierzyciel uczynił do samodzielnie poprzez opcję aktualizacji danych. W razie odmowy Wierzyciela poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika, administrator może zawiesić daną ofertę sprzedaży wierzytelności.

8.3. Dłużnikowi przysługuje prawo złożenia zastrzeżenia w stosunku do treści rekordu w zakresie obejmującym Dług. O złożeniu zastrzeżenia Administrator IGD powiadamia niezwłocznie Wierzyciela. W przypadku, gdy żądanie nie spełnia warunków formalnych, tj. nie ma charakteru pisemnego bądź nie jest umotywowane, administrator pozostawia je bez rozpoznania.

8.4. Reklamacje dotyczące usługi Użytkownik może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny bok@dlugi.info .Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Factory Network S.A. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Factory Network S.A. może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona

9.1. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. - art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

9.2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach ewidencyjnych zamieszczanych wierzytelności, umożliwiających użytkownikom IGD informowanie o elementach przedmiotowych i podmiotowych konkretnych wierzytelności.

9.3. Factory Network S.A. informuje, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w ramach tzw. procedury reklamacyjnej.

9.4. Dane osobowe użytkowników uzyskane wskutek procedury rejestracyjnej Factory Network S.A. zbiera i przetwarza zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

9.5. Zarejestrowanie się użytkownika na portalu internetowym stanowi jednocześnie zgodę w rozumieniu art. 23 pkt 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla Factory Network S.A. i dla administratora portalu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika i wykorzystanie ich we własnych celach marketingowych.

9.6. Factory Network S.A. informuje, że każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

9.7. Zarejestrowanie się użytkownika na portalu internetowym stanowi jednocześnie zgodę w rozumieniu art. 23 pkt 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla Factory Network S.A. i dla administratora na ujawnianie tych danych innym innych użytkownikom, wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

9.8. Użytkownik, który uzyskał dane osobowe innego użytkownika portalu za jego pośrednictwem nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych i zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim tych danych.

9.9. Niezależnie od powyższego Factory Network S.A. bądź administrator danych osobowych zastrzegają, że ujawnienie danych osobowych może nastąpić również bez zgody osoby, której dotyczą, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i zwrócą się o to upoważnione organy lub instytucje publiczne.

9.10. Administrator IGD nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Użytkowników ofert sprzedaży wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu ze stron Serwisu.

§ 10 Doręczenia

10.1. Podstawową formą doręczeń w relacjach pomiędzy użytkownikami portalu, jak również w relacjach pomiędzy użytkownikami portalu, a Factory Network S.A. jest droga elektroniczna. Doręczenia odbywają się na adresy elektroniczne przekazane przez użytkowników podczas rejestracji, bądź podczas późniejszej aktualizacji danych bądź na adres elektroniczny do kontaktu z Factory Network S.A. : bok@dlugi.info

10.2. W przypadku zaistnienia konieczności doręczenia kurierskiego przesyłki pocztowej rejestrowanej, doręczenia dokonuje się na adresy podane przez użytkowników w trakcie rejestracji, bądź późniejszej aktualizacji danych. Wszelkie konsekwencje prawne wynikłe z podania nieprawidłowych danych lub istnienia danych nieaktualnych obciążą tego użytkownika, którego dotyczą, w szczególności w zakresie uznania przesyłki za doręczoną.

§ 11 Prawa autorskie i prawo własności przemysłowej

11.1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Factory Network S.A., w tym do logo Internetowej Giełdy Długów „dlugi.info”, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) są chronione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez przepisy prawa autorskiego.

§ 12 Klauzula salwatoryjna

12.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieskuteczne lub nieważne strony przyjmują, że obowiązywać będzie zapis najbardziej oddający ideę i cel zapisu nieskutecznego lub nieważnego.

12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 13 Prawo właściwe i sąd właściwy

13.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Factory Network S.A. jest zawsze prawo polskie.

13.2. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Factory Network S.A. będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Factory Network.

13.3. Postanowienia § 13 ust. 13.2 nie obowiązują w stosunku do użytkownika, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3).


Zarząd Factory Network S.A.


Zobacz cennik dla ofert wystawionych do 31.12.2013