rejestracja

logowanie

Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

wystaw dług
Szukaj Wyszukiwanie zaawansowane

Jak odzyskać podatek VAT z niezapłaconej faktury?

Gdy kontrahent nie zapłaci należności wynikającej z faktury, podatnik, który ją wystawił ma możliwość odzyskania zapłaconego do urzędu skarbowego podatku VAT. Pomocna w tym jest tzw. „ulga za złe długi:”, na podstawie której podatnik ma prawo skorygować VAT należny od dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.

Warunki skorzystania z „ulgi za złe długi”:

1. Wierzytelności, co do których można skorzystać z ulgi.

Istnieje możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, tzn. takich wierzytelności, które nie zostały uregulowane przez dłużnika w terminie 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Nie jest zatem konieczne podjęcie działań windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności wraz z podatkiem, do skorzystania z ulgi wystarczy upływ tego terminu.

Dodatkowo wymaga się, aby wierzytelność i VAT były wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny, a wierzytelność nie została zbyta.

2. Wymagania wobec kontrahenta – dłużnika.

Zapłacony podatek VAT można odzyskać tylko z faktury dokumentującej sprzedaż lub usługę na rzecz podatnika, który jest osobą prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa) lub osobą fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą. Podatnik ten musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a poza tym nie może znajdować się w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Oznacza to, że nie można skorzystać z „ulgi za złe długi”, jeżeli sprzedaż lub usługa została wykonana na rzecz kontrahenta zwolnionego z podatku VAT bądź osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem.

Poza tym zarówno sprzedawca czy usługodawca, który chce odzyskać VAT jak i jego dłużny kontrahent muszą być czynnymi podatnikami VAT także w momencie dokonywania korekty.

3. Procedura umożliwiającą skorygowanie podatku.

Kiedy są spełnione wyżej opisane warunki można wprowadzić procedurę umożliwiającą skorygowanie podatku. Przed dokonaniem korekty należy zawiadomić dłużnego kontrahenta o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na nieściągalność wierzytelności (tj. upływ 180 – dniowego terminu).

Prawo do skorzystania z ulgi przestanie obowiązywać, jeżeli dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia ureguluje należność w jakiejkolwiek formie.

Jeśli natomiast dłużnik nie ureguluje należności w ciągu tego terminu, można dokonać korekty podatku.

Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika takiego zawiadomienia (dlatego najlepiej wysyłać zawiadomienie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Korektę można zrobić dopiero w rozliczeniu za okres (miesiąc lub kwartał), w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty.

W sytuacji gdy dłużnik nie odbiera korespondencji, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku niemożności doręczenia pisma adresatowi, doręczenie jest uważane za skuteczne przez tzw. „podwójne awizo” (pozostawienie listu w placówce pocztowej i dwukrotne zawiadomienie o tym adresata).

W przepisach brak jest instrukcji, jak powinno wyglądać takie zawiadomienie. Dlatego wystarczy by była to informacja o zamiarze dokonania korekty, jeśli wierzytelność (którą należy opisać, by było wiadomo, o jaką wierzytelność chodzi) nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Korekta.

Mając już potwierdzenie odbioru zawiadomienia, można dokonać korekty podatku. O skorzystaniu z „ulgi za zła długi” należy poinformować urząd skarbowy. Wówczas razem z deklaracją, w której została sporządzona korekta, wierzyciel zawiadamia właściwy urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. O korekcie należy poinformować także dłużnika, po czym kopię tego pisma również należy przekazać do urzędu.

Powyżej opisana procedura wynika z tego, że dłużny kontrahent powinien zwrócić fiskusowi odliczony z niezapłaconej faktury podatek VAT. Na dłużniku ciąży zatem obowiązek skorygowania deklaracji VAT za okres, w którym odliczył podatek naliczony oraz obowiązek zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Jeśli po dokonanej korekcie dłużnik ureguluje należność wynikającą z niezapłaconej faktury, będzie on mógł ponownie odliczyć VAT. Natomiast wierzyciel będzie musiał powiększyć podatek należny.

5. Termin, do którego można skorzystać z ulgi.

Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z tej ulgi jest ograniczona w czasie. Aby odzyskać podatek VAT od niezapłaconej faktury nie mogą od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

„Ulga za złe długi” - krok po kroku:

  • należy ustalić nieściągalne wierzytelności licząc, czy od terminu ich zapłaty upłynęło już 180 dni,
  • należy ustalić, czy w dniu sprzedaży lub wykonania usługi, kontrahent był podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i czy nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji,
  • należy ustalić, czy spełnione są pozostałe warunki skorzystania z ulgi, tzn. czy kwota wierzytelności była wykazana w deklaracji i czy nie została zbyta,
  • należy poinformować dłużnika o zamiarze dokonania korekty,
  • należy ustalić, czy na dzień korekty dłużnik jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
  • należy sporządzić korektę i zawiadomić o niej urząd skarbowy,
  • należy zawiadomić dłużnika o dokonaniu korekty,
  • należy wysłać do urzędu skarbowego kopię pisma zawiadamiającego dłużnika o dokonanej korekcie.

Podstawa prawna:
Art. 89 a, art. 89 b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


Pobierz artykuł:


« Powrót

Jak wykupić swój dług?
1 Zaloguj się
Krok 1
2 Kliknij na ID długu
jaki chcesz wykupić
Krok 1
3 Zaproponuj swoje warunki
i czekaj na odpowiedź
Krok 1