wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

Regulamin Programu PolećZarób

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy regulamin dotyczy programu poleceń, który jest kierowany do firm korzystających z serwisu dlugi.info (zwanych dalej „Polecającymi”), którym zarządza spółka dlugi.info S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 62/2, adres elektroniczny bok@dlugi.info, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325478, o kapitale zakładowym w całości opłaconym w wysokości 100.000 zł, NIP 7811830762 .

2. Uczestnictwo w Programie

2.1. Udział w programie poleceń jest dobrowolny i przeznaczony wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu dlugi.info będących przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Polsce.

2.2. Rejestracja w serwisie dlugi.info i zgoda na otrzymywanie newslettera są warunkiem koniecznym do uczestnictwa w programie. Utrata statusu zarejestrowanego użytkownika serwisu dlugi.info lub statusu przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce lub rezygnacja z newslettera – jest jednoznaczna z zakończeniem uczestnictwa w programie.

3. Procedura polecania

3.1. Po potwierdzeniu tożsamości przez serwis dlugi.info, Polecający otrzymuje unikalny link polecający.

3.2. Polecający przesyła link polecający wybranym przez siebie podmiotom, które mogą być zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności w serwisie dlugi.info.

4. Naliczanie prowizji

4.1. Za każdą wierzytelność wystawioną na sprzedaż w serwisie dlugi.info przez podmiot, który zarejestrował się poprzez link polecający – Polecającemu przysługuje prowizja za polecenie, z wyłączeniem ogłoszeń „kup teraz” oraz sprzedawanych w ramach aktywnych promocji cenowych. Warunkiem wypłaty prowizji jest posiadanie przez Polecającego statusu aktywnego uczestnika programu poleceń.

4.2. Wysokość prowizji wynosi 15,00 zł netto za każdą wystawioną wierzytelność przez polecony przez Polecającego podmiot.

5. Wypłata Prowizji

5.1. Prowizje są rozliczane po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Polecający po każdym zakończonym kwartale kalendarzowym sprawdza na swoim profilu użytkownika w serwisie dlugi.info ile ofert zostało wystawionych z kont założonych na podstawie rozesłanego przez niego linku polecającego, a następnie wystawia i doręcza administratorowi serwisu, o którym mowa w punkcie 1.1 powyżej, fakturę z terminem płatności 14 dni, która to faktura po jej pozytywnej weryfikacji zostaje opłacona przez administratora serwisu.

6. Odpowiedzialność i Warunki

6.1. Serwis dlugi.info nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie linku polecającego.

6.2. Polecający zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przy wykorzystywaniu programu poleceń.

7. Zmiany w Regulaminie

7.1. Serwis dlugi.info zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach uczestnicy programu będą informowani drogą mailową lub poprzez ogłoszenie na stronie serwisu.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Uczestnictwo w programie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

8.2. Wszelkie spory wynikające z udziału w programie będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.